Aukcje Internetowe | Komerc |
5 UŻYTKOWNIKÓW ONLINE | Gru 13, 2018 01:01:32
Zasady i Warunki Użytkowania

REGULAMIN  SERWISU KOMERC.COM.PL  I  WARUNKI UŻYTKOWANIA

1.    Użytkownikami serwisu komerc.com.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W wyniku prawidłowej Rejestracji komerc.com.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w komerc.com.pl loginu i hasła (logowanie). 

2.    Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie komerc.com.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych,  w trakcie korzystania z usług komerc.com.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji pełnej Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

3.    Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b. składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.
d. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty.

4.    Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
a. udostępnienia Konta Firmowego osobom  należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
b. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

5.    Konta są niezbywalne:.

6.    Komerc.com.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez komerc.com.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.Kkomerc.com.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

7.    Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników komerc.com.pl.

TOWARY ZAKAZANE

1.    Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

2.    Zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.    Przedmioty, zakazane nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis) lub oddawane za darmo.

RODZAJE TRANSAKCJI
 

1.    Komerc.com.pl, jako operator, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Komerc.com.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.W ramach serwisu komerc.com.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,

2.    Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa,

3.    Transakcja wyłącznie z opcją Tylko Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

4.    W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

5.    Celem Transakcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, oraz Transakcji w kategorii „Motoryzacja”, w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady” (z wyjątkiem wszystkich podkategorii zawierających nowe motocykle i nowe quady), „Maszyny”, „Pontony i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy", Transakcji w kategorii "Usługi" oraz Transakcji w podkategorii "Żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Transakcji nie są wiążące, a Transakcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

1.    Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający należy stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie komerc.com.pl formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

2.    Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Transakcji określa termin, od którego jest związany treścią opisu Transakcji oraz od której zleca jej publikację komerc.com.pl. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu transakcji i publikacja nastąpią niezwłocznie. Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w komerc.com.pl.

3.    Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

4.    Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5.    Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

6.    Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji.

7.    Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec  zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

8.    Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy.  Sprzedający ma możliwość określenia dodatkowego sposobu płatności za Towar przy odbiorze. 

 

PRZEBIEG TRANSAKCJI

1.    Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz lub Tylko Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

2.    Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

3.    Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem komerc.com.pl  zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na komerc.com.pl. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego,  oraz zapisywana w panelu wiadomości dostępnym w zakładce Wiadomości, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

4.    Przystępując do Transakcji licytacyjnej, Licytant określa cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.

5.    W trakcie Transakcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

6.    Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7.    Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
a. na prośbę Licytanta albo
b. z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub
c. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub
d. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,

8.    Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej  Transakcji.

9.             Zakończenie  Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:
a. w  Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez   Kupującego z tej opcji,
b. w  Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Tylko Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
c .z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w pkt.10.

10.         Sprzedający może w każdym czasie zamknąć  Transakcję, wówczas zwycięzców  Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie  Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

11.         Oprócz ceny ustalonej zgodnie z niniejszym punktem Sprzedający może obciążyć Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

12.         W przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, administrator serwisu  komerc.com.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za ich wpływ na toczące się  Transakcje.

ZAWARCIE UMOWY

1.         Jeżeli w chwili zakończenia  Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu  uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu  Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

2.         Z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie .3. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3.         Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy.

4.         Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje przekazane komerc.com.pl przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

5.         Opcjonalnie Sprzedający w ramach informacji, o której mowa w punkcie 4 mogą zamieścić dodatkowe treści będące Wiadomością dla Kupującego. Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:
a. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż, z wyjątkiem adresów WWW stron przypisanych do komerc.com.pl,
b .zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym przez komerc.com.pl,
c. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem  Transakcji,
d. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym,
komerc.com.pl może usunąć Wiadomość dla Kupującego, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię komerc.com.pl bądź innego Użytkownika.

6.         Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.

7.         Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca w opisie Transakcji zataił podstępnie wadę przed Kupującym. Jeżeli Kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.

8.         W  Transakcjach dotyczących sprzedaży Towarów w kategorii „Wina” właściwym miejscem zawarcia umowy jest adres punktu sprzedaży alkoholu wskazany przez Sprzedającego.

OPŁATY I PROWIZJE

1.      Usługi świadczone przez komerc.com.pl są obecnie bezpłatne.
 

INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1.             Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisu komerc.com.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania serwisu komerc.com.pl lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

2.             Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów  znaki towarowe oraz  inne informacje,  dostępne na stronach internetowych  komerc.com.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych komerc.com.pl lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3.             Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach serwisu komerc.com.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody administratora serwisu komerc.com.pl i nie może naruszać postanowień regulaminu serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów komerc.com.pl oraz Użytkowników serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie komerc.com.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń serwisu komerc.com.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. 

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1.             Podane przez Użytkowników dane osobowe  serwis komerc.com.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

2.             Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.             Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od serwisu komerc.com.pl w związku z korzystaniem z usług komerc.com.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od serwisu komerc.com.pl  informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej wskazanych informacji w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej przez komerc.com.pl.
 
ZMIANY REGULAMINU

1.             Komerc.com.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez komerc.com.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w komerc.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.             Użytkownik może kontaktować się z administratorem komerc.com.pl w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
za pomocą odnośnika "Kontakt" , dostępnego na stronie głównej komerc.com.pl.

2.             Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez komerc.com.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.             Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w komerc.com.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4.             Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administrator komerc.com.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.             Administrator Serwisu komerc.com.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator Serwisu komerc.com.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6.             Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator Serwisu komerc.com.pl  może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 
PRAWO I SPORY
 

1.             Prawem właściwym do rozpatrywania sporów jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez komerc.com.pl w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1.Towary zakazane.

Zabronione jest wystawianie w ramach Transakcji następujących przedmiotów (przedmioty zakazane):

1)             Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;

2)             Przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne;

3)             Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

4)             Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne;

5)             Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;

6)             Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;

7)             Napoje alkoholowe.

8)             Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

9)             Organy ludzkie lub zwierzęce;

10)         Produkty podrobione (tzw. podróbki);

11)         Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

12)         Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

13)         Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware;

14)         Adresy stron internetowych, informacje i porady, które nie mają charakteru usługowego.

15)         Dostęp do stron typu torrent oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych.

16)         Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

17)          Dostęp do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach.

18)          Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

19)          Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);

20)         Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

21)         Karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz Wizja TV oraz urządzenia będące własnością Orange Polska.;

22)         Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

23)          Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

24)         Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu.;

25)         Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

26)         Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów.

27)         Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza serwisem Komerc. Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

28)         Złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i złomu.

29)         Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) wystawione poza kategorią Ebooki.


Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.